YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarımsal faaliyet, teknik olarak, bitkisel üretim, hayvansal üretim ve tarım teknolojisi dallarından oluşmaktadır. Tarım Ekonomisi bu 3 ana üretim dalının, bir tarım işletmesinde rasyonel çalışmayı mümkün kılacak şekilde yer almasının şartlarını ve yollarını göstermektedir. Tarımsal faaliyette verim artışı, işletmelerin rasyonel çalışmaları ve yenilikleri uygulamaları ile sağlanabilir. Ancak, teknik alanda meydana gelen bütün yenilik ve gelişmelerin tarımda uygulanabileceğini kabul etmek hatalı bir yaklaşımdır. Zira ekonomik şartlara uymayan tekniklerin uygulamada yeri yoktur. Bu nedenle; tarım ekonomisi alanında arazi kullanım biçimi, üretim faktörlerinden yararlanma, örgütlenme, pazarlama, planlama, kamulaştırma ve değer biçme, kırsal kalkınma ve kırsal sosyoloji gibi konularla bu konuların uygulamaları, tarım politikası ve çiftçi eğitimi konuları büyük önem taşımaktadır. Tarım Ekonomisi Bölümü, bu konularda hem işletme düzeyinde ve hem de ulusal/uluslararası düzeyde eğitim vermek ve araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Tarım Ekonomisi kapsamında Dünya'da ve Türkiye'de tarımın sosyo-ekonomik durumunun gelişimini, olanak ve sınırlılıklarını açıklar; tarımsal işletmeciliğin planlanması, finansmanı, projelendirilmesi, mali verilerin analizi yanında makro düzeyde tarım politikası ve yayım faaliyetlerinin düzenlenmesi, iklim değişimi ve kırsal kalkınma, çevre ve hukuki politikalar gibi teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu alanlarda karşılaşılan sorunları analitik çözümler geliştirilir.

Öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerinde sürekli olarak bilimsel standartları ve objektifliği esas alarak, tarım işletmeciliği ve politikası temeline dayalı güçlü bir lisans programı oluşturup, tüm paydaşlarla sürekli ve düzenli ilişkiler içinde, hedef kitlenin karşılaştığı önemli güncel konulara yönelik çalışmalar yapıp çözüm üreten bir program olmayı amaçlamaktadır.

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ